''تا شوق سخن رویید رگبار سکوت آمد

تا در تن خود گیرد گلواژه گزیدن را

با اینکه دهان‌ها را ایمان و قسم بسته

از گوش که می‌گیرد آیات شنیدن را..''