تنها وقتى میفهمى به چه حد از خودشناسى رسیده اى که وقتى مى گویم انشالله همیشه یکى مثل خودت را درکنارت داشته باشى، لحظه اى احساس ترس تمام وجودت را بگیرد..

+خدایا شکرت که اینقدر خوبى.