آدم هاى نژاد پرست و فرهنگ هاى نژادپرستانه همه جا هست 

فقط بعضى جاها کمتر و بعضى جاها بیشتر!

خب امروز هم به این برخوردم!