+اولین نشونه هاى بهار در اینجا +اینم این درخت معروفى که عاشقشم+در مسیر به سمت مقصدى که این سه روز اونجا بودم+این خونه اى که یک خونه روستایى معمولى بنظر میاد 

خونه ایست که درواقع در سال1800ساخته شده بوده

و تو اثر یک نقاش معروف بریتانیایى هم که صد سال پیش

کشیده شده هم حتى وجود داره.+و از سرى جاهایى که حاضر بودم ساعت ها بشینم و نگاهش کنم+خود خسته ى حسابى گِلى ام+و متفرقه..