اگر خواستید یک رابطه ى دوطرفه ى عاشقانه رو از راه درست شروع کنید، بیاید لطفا یکبار هم که شده و براى همیشه جاى برایت میمیرم رو با برایت زندگى میکنم، برایم زندگى کن عوض کنید.