از اون دسته آدمهایى هستم که یه ربع دعوا میکنم و تا سه ساعت و نیم بعدش به این فکر میکنم که چرا این حرف رو نزدم؟ چرا در جوابش این چیز رو یاد آورى نکردم؟ و در نهایت حسابى بابت جواب و حرف هاى از دست رفته غصه میخورم .در راستاى همین اتفاق بعد از بحث دیروز و این حسى که مجددا در من القا شد، امروز که دیدمش بهش گفتم ببین برات ناهار پختم، یه وقتى بیا غذاتو بگیر که من خونه نباشم و نبینمت :|