تا آب شدم، سراب دیدم خود را
دریا گشتم، حباب دیدم خود را
آگاه شدم، غفلت خود را دیدم
بیدار شدم، به خواب دیدم خود را