آدمها گاهى اوقات گریه میکنند.نه براى اینکه ضعیف هستند بلکه براى اینکه مدت زیادى قوى بوده اند..

(هرتار مولر)


+با این آهنگ میشه مرد!