قسمت غم انگیز ماجرا اونجاست که ما خواستیم که بشه اما انگار روزگار نمیخواد، نمیذاره که بشه.. و ما همیشه بى دفاع ترین بودیم در مقابلش!