اگر میتونستم الان یک آرزو کنم که برآورده بشه، آرزو میکردم جاى این پرنده میبودم