مطالبى که فکر میکردم ارزش نگه داشتن رو دارن کپى و سیو کردم.باقیش هم بشه به فداى روزهایى که گذشت و چیزى ازشون نفهمیدم.