این چند وقت که خط جدید گرفتم، تقریبا روزى دو نفر بهم زنگ میزدن و میگفتن این شماره ى دوستشون بوده که الان دسته منه و مثل اینکه طرف اصلا اینجا هم زندگى نمیکرده و این شماره فقط براى بیزینسش بوده! دیگه اینقدر این اتفاق تکرار شده بود که میدونستم اگر شماره ى ناشناسى بهم زنگ میزنه احتمالا بازم قراره همین جملات رو تکرار کنه و چون انگلیسى هم نمیتونستن خوب صحبت کنن و متوجه بشن، توضیح دادن اینکه من اخیرا این خط رو خریدم و اینکه این خط دیگه دست ایشون نیست یجورایى برام سخت بود پس ترجیح دادم کلا این شماره ها رو جواب ندم. دیروز که خیلى نگران خواهرم شده بودم و منتظر تماسش بودم، دیدم یه شماره ناشناس با کد انگلیس داره تماس میگیره. پیش خودم گفتم احتمالا خواهرم شارژ گوشیش تموم شده و داره از شماره ى دوستش زنگ میزنه و به همین خاطرم جواب دادم. همون اول که شروع کرد به صحبت کردن متوجه شدم که دوباره یه نفر اشتباه تماس گرفته اما این یکى فرقش این بود که لهجه اش کاملا انگلیسى بود و برام جالب بود یکى از اون سر دنیا زنگ زده و داره دوباره بهم میگه که خانم این شماره دوست منه! ولى در ادامه جالب ترم هم شد..پیش خودم گفتم یه بار براى همیشه توضیح بدم و اینم بره به بقیه اطلاع بده که این خط خیلى وقته که دست منه و منو خلاص کنه از شر این تماس ها. اما همین که این رو گفتم شروع کرد به حرف زدن. اول بهم گفت که لهجت به اونجایى ها نمیخوره، اینجا بودى قبلا؟ و کلى سوال هاى دیگه که من فقط از زیرشون در میرفتم و در تلاش بودم که زودتر به اون مکالمه ى بى دلیل پایان بدم و برم دنبال کارم که یکهو یه حرفى زد که از تعجب دهنم باز موند. شما فکر کن طرف تو انگلیس زندگى میکنه، از اون سر دنیا اشتباها به شما به عنوان شماره دوستش زنگ میزنه، شروع میکنه به تعریف کردن و شما لابه لاى تعریف هاش از اینکه لندن متولد و بزرگ شده و از خانواده اش، خیلى ناگهانى میفهمى که توى این کشور دندشت و توى اینجایى که از نظرت نقطه آخر دنیاس، یکى هست که توى همین دانشگاه تو درس خونده و خودش هم بچه ى یکى از استادات هست! با اینکه خودش هم وقتى این حرف ها رو میزنه خبر نداره که شما هم توى همون دانشگاه درس میخونى.. واکنشتون در اون لحظه چیه؟ نمیدونم چقدر این عجیبه و نمیدونم دقیقا دیشب چه اتفاقى افتاد ولى من الان همچنان هم بابت این قضیه شوکه هستم!