من معتقدم خداى من همین نزدیکست..پیشمه..هواى من رو داره، هرلحظه و هرجا بغلم کرده و به شدت دوستم داره چون من دوستش دارم. حتى اگر دیگران اینطور فکر نکنند، حتى اگر باور نکنند..و من تنها به این عشق عمیق بین خودم و خودش هست که مومنم و تنها به بودنشه که هستم..!