یه مدل اختلاف طبقاتى/تفکراتى هم وجود داره که به این صورته:

اون: اینو میبینى؟ این کم کمش یکى دو تومن خرجشه!

من: یکى دو میلیون؟

اون: نه..یکى دو میلیارد!