" ولى با همه ى اینا، امیدوارم خوشبخت بشه با هر کسى که احساس میکنه میتونه باهاش خوشبحت باشه!"

شاید بعضى ها ندونن، ولى من میدونم چه دردى پشت این حرفه!