تصمیم داشتم تو این پست یکم از خوبى هاى اینجایى که هستم بنویسم

 اما بعد از سفر سخت و طاقت فرسایى که این دو روز داشتم 

فعلا از نوشتنش منصرف شدم!

+بالاخره موفق شدم !